Untitled Document


Calendar de implementare REACH2007

REACH - intrarea în vigoare  01 iunie 2007
Titluri care se aplică :
 • I - Scop , definiții
 • IV - Informațiile în lanțul de distribuție
 • IX - Taxe și comisioane
 • X - Agenția Europeană de Produse Chimice
 • XIII - Autoritățile competente
 • XIV - Aplicare
 • XV - Dispoziții tranzitorii
 01 iunie 2007
Articolul 31 - cerințele privind informațiile din lanțul de distribuție pentru substanțele care necesită o Fișă de Date de Securitate  01 iunie 2007
Articolul 32 - cerințe privind informațiile din lanțul de distribuție pentru substanțele care nu necesită o Fișă de Date de Securitate  la prima livrare a unor asemenea substanțe după 01 iunie 2007
Articolul 115 - armonizarea la nivel comunitar a clasificării și etichetării pentru CMR-uri categ. 1 , 2 , 3 și pentru sensibilizatorii respiratori  de la 01 iunie 2007
Abrogarea Directivei 91/155/EEC ( informații care trebuie incluse în fișa tehnică de securitate )  01 iunie 2007
Eliminarea Articolului 14 (cerințe pentru fișa tehnică de securitate ) din Directiva 1999/45/EEC ( Clasificarea , ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase )  01 iunie 2007

2008

Titluri care se aplică :
 • II - Înregistrare
 • III - Schimb de informații
 • V - Obligațiile utilizatorilor din aval
 • VI - Evaluare
 • VII - Autorizare
 • XI - Inventarul clasificărilor și etichetărilor
 • XII - Informare
 01 iunie 2008
Articolul 74 - Adoptarea Regulamentului Comisiei Europene specificând taxele și comisioanele REACH  până la 01 iunie 2008
Articolul 118(3) - Aplicarea practică la REACH a Regulamentului (CE) Nr. 1049/2001 ( privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene )  până la 01 iunie 2008
Articolul 128 - libera circulație a bunurilor care intră sub incidența REACH  01 iunie 2008
Articolul 136 - măsuri tranzitorii privind substanțele existente  01 iunie 2008
Articolul 138(4) - Revizuirea de către Comisie a Anexelor I , IV și V din REACH  până la 01 iunie 2008
Articolul 28 - preînregistrarea substanțelor cu perioade de tranziție ( existente ) și în cantități egale sau mai mari de 1 tonă pe an  de la 01 iunie la 30 noiembrie 2008
Abrogarea :
Directivei 93/105/EC ( Informațiile solicitate pentru Dosarele Tehnice )
Directivei 2000/21/EC ( amendarea Directivei Substanțelor Periculoase)
Regulamentului (EEC ) Nr. 793/93 ( Evaluarea și controlul riscurilor substanțelor existente )
Regulamentului (EC ) Nr. 1488/94 ( principii pentru evaluarea riscului substanțelor existente )
 01 iunie 2008
Articolul 135 - măsuri tranzitorii privind substanțele notificate  01 august 2008
Articolul 7 - înregistrarea și notificarea substanțelor din articole  01 decembrie 2008
Articolul 126 - reglementările Statelor Membre privind sancțiunile pentru neconformarea la REACH  până la 01 decembrie 2008
Articolul 138(5) - Revizuirea de către Comisie a Anexei XIII din REACH (caracterul adecvat al criteriilor de identificare a substanțelor PBT și vPvB )  până la 01 decembrie 2008

2009

Titluri care se aplică :
 • VIII - Restricții
 01 iunie 2009
Articolul 28(4) - Agenția Europeană de Produse Chimice publică pe pagina web lista substanțelor preînregistrate  până la 01 ianuarie 2009
Articolul 58(3) - Prima recomandare a Agenției Europene de Produse Chimice privind substanțele prioritare pentru includerea în Anexa XIV (lista substanțelor supuse autorizării)  până la 01 iunie 2009
Articolul 67 - conformare cu restricțiile existente privind comercializarea și utilizarea substanțelor listate în Anexa XVII  de la 01 iunie 2009 la 31mai 2013
Articolul 67(3) - Comisia crează și publică un inventar al restricțiilor din Anexa XVII  până la 01 iunie 2009
Articolul 137(3) - Comisia încorporează în Anexa XVII orice modificare , de la 01 iunie 2007 , a restricțiilor adoptate în temeiul Directiovei 76/769/EEC  01 iunie 2009
Abrogarea :
Directivei 93/67/EEC ( Evaluarea riscului pentru substanțele noi notificate )
Directivei 76/769/EEC ( Restricții la comercializarea și utilizarea anumitor substanțe și preparate chimice periculoase )
 01 iunie 2009
Anexa XVII - Lista substanțelor restricționate și condițiile de restricționare  01 iunie 2009

2010

Articolul 117 (1) - Primul raport din cele transmise o dată la 5 ani la Comisie de către Statele Membre și care se referă la funcționarea REACH  până la 01 iunie 2010
Articolul 23(1) - cerințele de înregistrare pentru substanțele cu perioadă de tranziție respectiv CMR-urile categ 1 și 2 în cantități egale sau mai mari de o tonă pe an, substanțele toxice (R50/R53) în cantități egale sau mai mari de 100 tone pe an și substanțele peste 1000 tone pe an   01 decembrie 2010
Articolul 116 - dispoziții tranzitorii privind obligațiile din articolul 113 de a notifica Agenția asupra substanțelor supuse înregistrării și/sau a substanțelor clasificate ca periculoase în conformitate cu legislația existentă   01 decembrie 2010

2011

Articolul 117(2) - Primul raport din cele transmise o dată la 5 ani la Comisie de către Agenția Europeană de Produse Chimice și care se referă la funcționarea REACH   până la 01 iunie 2011
Articolul 117(3) - Primul raport din cele transmise o dată la 3 ani la Comisie de către Agenția Europeană de Produse Chimice privind strategiile de promovare a metodelor de testare care nu recurg la animale   până la 01 iunie 2011
Articolul 44(2 ) - Agenția Europeană de Produse Chimice pregătește primul proiect de plan de acțiune comunitar flexibil care acoperă o perioadă de 3 ani și prin care se precizează substanțele care vor fi evaluate în fiecare an   01 decembrie 2011

2012

Articolul 117(4) - Primul raport general din cele publicate o dată la 5 ani de către Comisie și care se referă la funcționarea REACH și la finanțarea acordată de Comisie pentru dezvoltarea și evaluarea metodelor de testare alternativă   până la 01 iunie 2012
Articolul 138(3) - Revizuirea de către Comisie , pentru raportul din Articolul 117(4) , a cerințelor de înregistrare pentru substanțele între 1-10 tone pe an   până la 01 iunie 2012
Articolul 138(6) - Revizuirea de către Comisie a scopului REACH pentru a se evita suprapunerea cu altă legislație   01 decembrie 2012
Articolul 43(2)(a) - Agenția Europeană de Produse Chimice elaborează un proiect de decizie privind propunerile de testare necesare pentru obținerea informațiilor formulate în Anexa IX și X , propuneri de testare care apar în toate înregistrările primite până la 01 decembrie 2010  până la 01 decembrie 2012

2013

Articolul 23(2 ) - Cerințele de înregistrare pentru substanțe cu perioadă de tranziție și în cantități egale sau mai mari de 100 tone pe an   01 iunie 2013
Articolul 138(1) - Comisia revizuiește dacă să excludă din autorizațiile de "control adecvat" substanțele perturbatoare endocrine   până la 01 iunie 2013

2014

Articolul 138(1) - Comisia reanalizează dacă să solicite evaluări de securitate chimică pentru CMR-uri categ 1 și 2   până la 01 iunie 2014

2016

Articolul 43(2)(b) - Agenția Europeană de Produse Chimice elaborează un proiect de decizie privind propunerile de testare necesare pentru obținerea informațiilor formulate numai în Anexa IX , propuneri de testare care apar în toate înregistrările primite până la 01 iunie 2013   până la 01 iunie 2016

2018

Articolul 23(3) - Cerințele de înregistrare pentru substanțe cu perioadă de tranziție și în cantități egale sau mai mari de 1 tonă pe an   01 iunie 2018

2019

Articolul 138(1) - Comisia revizuiește dacă să solicite evaluări de securitate chimică pentru substanțele exceptate de la REACH , sau pentru cele în cantități mai mici de 10 tone pe an   până la 01 iunie 2019
Articolul 138(8) - Comisia reanalizează dacă , suplimentar față de CMR-uri , PBT-uri , vPvB-uri și perturbatorii endocrini deja acoperiți , să extindă și la alte substanțe periculoase obligația de a comunica informații asupra substanțelor din articole  până la 01 iunie 2019
Articolul 138(9) - Pentru a asigura minimizarea testelor pe animale Comisia revizuiește cerințele de testare pentru toxic la reproducere ( Anexa VIII secțiunea 8.7)  până la 01 iunie 2019

2022

Articolul 43(2) - Agenția Europeană de Produse Chimice elaborează un proiect de decizie privind propunerile de testare care apar în toate înregistrările primite până la 01 iunie 2018   până la 01 iunie 2022

 
Untitled Document
 
Untitled Document